Farská rada

Farská rada sa rozdeľuje na Farskä ekonomickú radu (FER) a Farskú pastoračnú radu (FPR).

Farská ekonomická rada (FER)

Pomáha dozerať na ochranu farského majetku, aby neutrpel škodu alebo, aby sa nestratilo nič z toho, čo tvorí cenný alebo kultúrny majetok farnosti.

Prerokuje rozpočet na nový rok (kán. 1284 § 3). Na konci roka farár za pomoci FER zostaví výkaz o správe – prehľad príjmov a výdavkov (1284 § 2).

Stará sa o zdroje príjmov a zabezpečenie potrieb farnosti, povzbudzuje a organizuje veriacich v starostlivosti o budovy a majetky farnosti. Pomáha farárovi pri vedení a dopĺňaní inventárneho zoznamu.

Dbá, aby milodary, ktoré dali veriaci na určitý cieľ Cirkvi, boli použité iba na tento cieľ (kán. 1267 § 3).

Členovia FER spočítavajú a evidujú všetky zbierky konané vo farnosti a dbajú o ich včasné odoslanie.

Dohodnú s farárom výšku úhrady cestovných nákladov a tiež spolu s ním stanovia ciele, na ktoré budú použité zbierky (ofery) pri príležitosti vysluhovania sviatosti alebo pri pohreboch, keďže tvoria súčasť príjmu farnosti.

FER odsúhlasuje finančné prostriedky na reprezentačné účely farnosti.

Súhlas FER sa vyžaduje k všetkým väčším finančným aktivitám: opravy cirkevných budov, novostavby, predaj, kúpa a nájom cirkevného majetku, pôžičky, a tiež ku konaniu zbierok pre účely farnosti.

Zástupcovia FER sú prítomní pri odovzdávaní a preberaní správy farského majetku.

FER má právo na všeobecný prehľad o všetkom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku farnosti, o hospodárení s farským majetkom a finančnej situácii farnosti. Má právo nahliadnuť do účtovnej dokumentácie. Výsledok hospodárenia vo farnosti jej každoročne predkladá farár (kán. 1287 § 2).

Všetci členovia Farskej ekonomickej rady a Kostolných rád zložili sľub, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim farárom. 

Členovia Farskej ekonomickej rady od roku 2011:

 • Mgr. Ján Jurašovský
 • Ing. Milan Štupák
 • Ján Tešla
 • Jozef Plavnický st., kostolník

Farská pastoračná rada (FPR)

Farská pastoračná rada (FPR) je poradným zborom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti.

FPR sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. FPR sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32).

Menovaní: farár môže slobodne menovať niekoľko ďalších členov zachovávajúc nariadenia. Predsedom FPR je vždy farár. Stretnutiam predsedá farár. Bez neho nemá byť žiadne stretnutie. FPR má mať tajomníka – zapisovateľa, ktorého si volia členovia. Je zodpovedný za zápisnicu zo zasadania. Stretnutie FPR sa môže konať, ak sa zišla aspoň polovica členov. Farár je na prvom mieste ten, kto vyberá program. Ostatní členovia môžu k programu pridať ďalšie body. Program by mal zahŕňať veci týkajúce sa poslania Cirkvi, t.j. plný rozsah pastoračných aktivít, ktoré uschopnia toto osobitné spoločenstvo viery pozornejšie počúvať Božie slovo a preniesť ho do každodenného života farnosti. Okrem farára a zástupcov z kňazov činných v pastoračnej službe, členstvo je na päť rokov. Avšak po uplynutí tejto doby môžu byť opätovne zvolení alebo menovaní. Ako náhle je ustanovený farár – nie však administrátor – môže doterajšiu FPR potvrdiť na zostávajúce obdobie alebo do dvoch mesiacov pristúpi k novým voľbám a najneskôr do mesiaca po voľbách zvolá prvé zasadanie.

Pre každého člena FPR je dôležité štúdium, vzdelávanie a rozjímanie v oblasti poslania a povahy Cirkvi. U všetkých členov sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia rady majú povinnosť oboznámiť sa s cirkevnými dokumentmi týkajúcimi sa pastoračných záležitostí.

Členovia Farskej pastoračnej rady FPR od roku 2011:

 • Jozef Sekeľský
 • PhDr. Ľubomír Štupák
 • Vlastimil Štupák
 • Jozef Vančo
 • Ján Leščinský
 • Ing. Jozef Kušlita
 • Anton Čupák
 • Mgr. Jakub Štupák
 • Jozef Plavnický ml.
 • Martin Kyšeľa