Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad v Plavnici
Plavnica 237
065 45 Plavnica

mobilné číslo v prípade zaopatrovania chorých: 052/ 43 93 121
email: rkfuplavnica@gmail.com

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK63 0200 0000 0032 2830 6253

PaedDr. ThDr. PhDr. Peter Ružbarský, PhD.  
farár