Chrámový zbor

Chrámový zbor spieva pri sv. omšiach najmä v nedele a na farské slávnosti.
Nácvik piesni je každý piatok po sv. omši v kostole.

,,Spevom chváľte Pána a oslavujte Jeho meno,
 hrajte Jemu na slávu, nie sebe,
 hrajte z hĺbky Vášho srdca,
 prinášajte svoje prosby, chvály, vďaky a odprosenia.
 Buďte pokorní a hľadajte vzácny poklad.”

(JSS – DOMKA Žilina)

Zodpovedná: PaedDr. Helena Frőhlichová