eRko

RADOSTNOU CESTOU SVEDECTVA VIERY KRÁČAME SPOLU MALÍ I VEĽKÍ

eRko-HKSD, čiže hnutie kresťanských spoločenstiev detí má svoju tradíciu v Plavnici už viac ako 20 rokov. Tak ako aj pred 20 rokmi, tak aj dnes je našim hlavným poslaním viesť deti cez hry, aktivity, diskusie a rôzne kampane bližšie k Bohu. 

A teda pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. 

Je potrebné spomenúť aj hodnoty eRka, ku ktorým sa deti snažíme našimi stretnutiami a akciami priviesť. V eRku máme jednotný štýl, ktorý nás sprevádza v každej činnosti a to je štýl Mám rád… Usilujeme sa deťom ukázať, že životným štýlom, ktorý hovorí, že máme radi všetkých a všetko sa blížime k správnemu spôsobu života, s ktorým je spokojný aj náš nebeský Otecko. Máme však aj konkrétnejšie princípy, ktorých sa snažíme držať vo všetkých oblastiach nášho života:
Mám živú vieru.
Mám úctu k životu.
Rozvíjam otvorené spoločenstvo.
Chcem slúžiť s radosťou.
Žijem zodpovednosť a dôveru.

Animátori, ktorým zverujete svoje deti sú zaškoľovaní na rôznych kurzoch, ktoré sú akreditované ministerstvom školstva ako napr. Základný kurz, ktorý oprávňuje animátora viesť eRko vo farnosti, Farbičky-čarbičky, kde sa animátori vzdelávajú hlavne v oblasti kreatívnych aktivít, ktoré potom praktizujú na stretkách, či kurz Začíname, pre začínajúcich animátorov vo farnosti, kde sa učia hlavne základné informácie o deťoch rôznych vekových kategórií a spôsoboch zvládania situácií, ktoré sa na stretku môžu vyskytnúť.

eRko je rozšírené po celkom Slovensku a je rozdelené do viacerých oblastných centier. My, Plavnica, patríme pod Oblastné centrum Sever, do ktorého patria eRko spoločenstvá zo Starej Ľubovne, Spišskej Belej, Novej Ľubovne či Forbas. Táto organizácia je zaregistrovaná na MŠVVaŠ  a vďaka finančnej podpore od štátu sme schopní usporadúvať rôzne akcie pre deti v našej farnosti.

Našou hlavnou aktivitou sú pravidelné stretká s deťmi,kde deti zažijú radosť, lásku a spoločenstvo ľudí so živou vierou. Na stretkách sa spolu hráme, máme rôzne aktivity, diskusie a spoločne objavujeme dobro v nás a v ľuďoch okolo nás, prehlbujeme svoju vieru a radujeme sa z každej spoločnej chvíle. A cez osobný príklad vedúceho tak môžu robiť deti kroky k osobnej zrelosti a učia sa službe pre druhých. Rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti. 

Stretká sú počas roka od septembra do júna. 

Stretnutia v pastoračnom centre

Okrem pravidelných stretiek eRko organizuje kampane ako:

2. november- Sviečka za nenarodené deti – udalosť , kedy s deťmi ideme na cintorín zapáliť sviečku všetkým deťom, ktoré sa nemohli narodiť.

Pri pamätníku nenarodených detí vo Svite

Dobrá Novina – V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. Deti sa učia o živote v podmienkach extrémnej chudoby, spoznávajú prostredníctvom Dobrej noviny životy konkrétnych;ľudí v Afrike – budujeme most priateľstva medzi Slovenskom a Afrikou, učia sa tak solidarite a budujú si vzťah ku koledníckej tradícií.

Dobrá novina (2018)
Koledníci pred farským kostolom (2018)
Dobrá novina (2018)

Veľmi obľúbenou akciou u nás vo farnosti je aj Ples,ktorý sa koná vždy v období Fašiang, kde máme možnosť sa všetci do sýtosti zabaviť, vytancovať a užiť si voľné chvíle s kamarátmi a animátormi. Touto akciou chceme deťom ukázať aj to, že zabaviť sa dá aj dobre a slušne. 

eRko ples (2018)
eRko ples (2018)

25. marec- Deň počatého dieťaťa- touto ProLife akciou chceme aj my v eRku poukázať na to, že život začína už od počatia. S deťmi spoločne na stretkách vyrábame biele stužky, ktoré si neskôr môžu zobrať veriaci v kostole.

Zodpovedná: Patrícia Pružinská, Plavnica 247